การป้องกันการฟอกเงิน

FXOpen จำเป็นต้องปฏิบัติตาม Anti-Money Laundering and Countering Financing of Terrorism Legislation (กฎหมาย AML/CTF) เพื่อช่วยรัฐบาลในการต่อสู้กับการสนับสนุนเงินทุนให้กับการก่อการร้ายและการฟอกเงิน กฎหมายได้กำหนดให้สถาบันการเงินทุกแห่งต้องรวบรวม, ตรวจสอบ และบันทึกข้อมูลที่ระบุตัวตนของแต่ละคนที่เปิดบัญชี FXOpen ไดัพัฒนานโยบาย Anti-Money laundering and Counter-Terrorism (ต่อไปนี้เรียกว่า – นโยบาย AML) ภายในตามการประเมินความเสี่ยงเพื่อให้บรรลุตามกฎหมาย AML/CFT ประกอบไปด้วย:

 • เพื่อตรวจจับและยับยั้งการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของการก่อการร้าย;
 • เพื่อรักษาและยกระดับชื่อเสียงของ FXOpen ในระดับนานาชาติ โดยการนำคำแนะนำที่ออกโดย Financial Action Task Force มาปรับใช้ตามความเหมาะสม และ
 • เพื่อสร้างความมั่นใจในระบบการเงินให้กับสาธารณะ

การสมัครบัญชีกับ FXOpen ถือว่าคุณได้ยอมรับเงื่อนไขต่อไปนี้:

 • a) คุณรับรองว่าคุณปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการต่อต้านการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎหมาย AML/CTF และกฎและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (มีผลบังคับใช้เป็นครั้งคราว);
 • b) คุณไม่ทราบและไม่มีเหตุผลที่จะสงสัยว่า:
  • เงินที่ใช้ในการฝากเข้าไปในบัญชีของคุณมาจาก หรือจะมาจาก หรือเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินหรือกิจกรรมอื่นๆ ที่ถือว่าผิดกฎหมายภายใต้กฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ได้รับอนุญาตภายใต้อนุสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ ("กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย"); หรือ
  • เงินที่ได้จากการลงทุนของคุณจะถูกนำไปใช้เป็นเงินทุนสำหรับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย; และ
  • คุณตกลงที่จะให้ข้อมูลทั้งหมดที่เราร้องขออย่างสมเหตุสมผลกับเราโดยทันทีเพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการฟอกเงิน

ตามนโยบาย AML FXOpen จะดำเนินการตรวจสอบสถานะเบื้องต้นและแบบต่อเนื่องสำหรับลูกค้าแต่ละรายตามระดับความเสี่ยงของลูกค้า

สิ่งนี้มีความหมายสำหรับคุณคือ: เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย AML/CFT และนโยบาย FXOpen AML FXOpen จะขอข้อมูลระบุตัวตนขั้นต่ำจากลูกค้าแต่ละรายที่เปิดบัญชี, บันทึกข้อมูลการระบุตัวตนลูกค้า รวมถึงวิธีการตรวจสอบและผลลัพธ์; ทำการแจ้งลูกค้าว่าเราจะขอข้อมูลระบุตัวตนและเปรียบเทียบข้อมูลระบุตัวตนของลูกค้ากับรายชื่อผู้ต้องสงสัยที่รัฐบาลได้จัดหาให้

ข้อมูลขั้นต่ำนี้อาจรวมถึง:

สำหรับบุคคลธรรมดา:

 • a) ชื่อนามสกุล, วันเดือนปีเกิด, สัญชาติ, ที่อยู่ถาวรในปัจจุบัน
 • b) ถ้าบุคคลนั้นไม่ใช่ลูกค้า ความสัมพันธ์ของบุคคลนั้นกับลูกค้า
 • c) ที่มาของเงินทุนที่จะใช้ในการซื้อขาย
 • d) อาชีพและชื่อนายจ้าง (หากประกอบอาชีพอิสระ ลักษณะของการประกอบอาชีพอิสระ)

สำหรับนิติบุคคล:

 • a) ชื่อตามกฎหมาย, หมายเลขประจำตัวหรือหมายเลขทะเบียน, ที่อยู่ถาวรในปัจจุบัน และ/หรือสำนักงานจดทะเบียน
 • b) รายชื่อของผู้ถือหุ้นและผู้รับผลประโยชน์ทั้งหมด, ชื่อ, เลขทะเบียน, ที่อยู่
 • c) รายชื่อผู้รับผลประโยชน์และรายละเอียดตามที่ FXOpen ร้องขอสำหรับบุคคลธรรมดา
 • d) ที่มาของเงินทุนที่จะใช้ในการซื้อขาย
 • e) วัตถุประสงค์ของการเปิดบัญชี

ในการตรวจสอบข้อมูลที่กล่าวถึงข้างต้น FXOpen จะขอให้ส่งเอกสารดังต่อไปนี้:

สำหรับบุคคลธรรมดา:

 • a) หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ;
 • b) บัตรประจำตัวประชาชน;
 • c) บัตรประจำตัวทหาร และ
 • d) ใบขับขี่ที่มีรูปถ่าย และ
 • e) เอกสารพิสูจน์ที่อยู่ถาวรในปัจจุบัน (เช่น ค่าสาธารณูปโภค, รายการเดินบัญชีธนาคาร ฯลฯ)

สำหรับลูกค้าองค์กร:

 • a) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลหรือเทียบเท่าระดับประเทศ;
 • b) หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท และคำชี้แจงทางกฎหมายหรือเทียบเท่าระดับประเทศ;
 • c) หนังสือรับรองสถานะหรือหลักฐานอื่นๆ ที่ยืนยันที่อยู่ที่ใช้ในการจดทะเบียนของบริษัท;
 • d) มติของคณะกรรมการในการเปิดบัญชี และการมอบอำนาจแก่ผู้ที่จะดำเนินการ;
 • e) สำเนาหนังสือมอบอำนาจหรืออำนาจหน้าที่อื่นๆ ที่กรรมการมอบให้กับบริษัท;
 • f) เอกสารระบุตัวตนของกรรมการในกรณีที่เขา/เธอจะเป็นผู้ดำเนินการกับ FXOpen ในนามของลูกค้า (ตามกฎการตรวจสอบยืนยันตัวตนของบุคคลที่อธิบายไว้ข้างต้น);
 • g) เอกสารการระบุตัวตนของผู้รับประโยชน์ และ/หรือบุคคลซึ่งคำสั่งที่ผู้ลงนามในบัญชีได้มอบอำนาจให้ดำเนินการ (ตามกฎการตรวจสอบยืนยันตัวตนของบุคคลที่อธิบายไว้ข้างต้น)

เพื่อตรวจสอบข้อมูลที่กล่าวไว้ข้างต้น FXOpen จะขอให้ส่งเอกสารตามที่ระบุไว้ข้างต้นสำหรับลูกค้าองค์กรเป็นอย่างต่ำ นอกจากนี้ FXOpen อาจขอให้คุณให้ข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมกับเอกสารที่เกี่ยวข้อง

FXOpen อาจใช้ดุลยพินิจของตนเองแต่เพียงผู้เดียวในการดำเนินการตรวจสอบสถานะของลูกค้าอยู่เป็นระยะ และขอให้ลูกค้าอัปเดตข้อมูลและเอกสารที่ FXOpen ต้องการเพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับ AML/CFT และนโยบาย AML ภายใน

เราหวังว่าคุณจะให้ข้อมูลและเอกสารที่ร้องขอกับเราภายใน 10 วันทำการนับจากเวลาที่ได้รับคำขอตามลำดับ เมื่อคุณให้ข้อมูลและเอกสารทั้งหมดที่ร้องขอกับเราแล้ว FXOpen จะดำเนินการตามขั้นตอน KYC และ CDD ภายใน 10 วันทำการ และจะอนุมัติ (ยืนยัน) บัญชีของคุณ หากคุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของ KYC CDD FXOpen อาจปฏิเสธการเปิดบัญชีของคุณหรือจำกัดการเข้าถึงบัญชีของคุณ